Ersättningsregler för funktionärer

Då man tjänstgör som funktionär vid något av klubbens arrangemang har man rätt till
milersättning men inget arvode.
Milersättningen är 2013 1,85 kr per kilometer. Den utbetalas efter det att reseräkning
med namn, adress, personnummer,
vilket arrangemang det gäller samt antal kilometer man begär ersättning för.
Glöm inte ange vilket bankkonto ersättningen önskas insatt på.